Events

Weatherproof Farm Part 2 - Implementation: Towards Subsidy-Free Farming

Weatherproof Farm Part 2 - Implementation: Towards Subsidy-Free Farming

Start

July 18th, 2024 - 9:30 am

End

July 18th, 2024 - 3:30 pm

Book Now

Following on from Niels Corfield’s Weatherproof Farm Introductory Workshop, this session will develop your learning further and move you on to the implementation stage. It is designed to help farmers build resilience by improving soil health, reducing reliance on costly artificial inputs and adopting grazing systems through whole-farm planning for greater sustainability.

You’ll come away from this workshop with knowledge about:

 • Grazing management practises

 • How to set up a rotational grazing system

 • Monitoring pasture health

 • Implementing soil health interventions

 • Measuring success

To get the most out of this day, attendees will need to have attended Niels’ Weatherproof Farming workshop or be familiar with the above principles.

Itinerary

9:30am - We'll meet at Hillside Beef and Lamb (NP7 9BH) where tea and coffee will be provided. Niels will give a presentation, followed by a Q&A session. Together we'll explore different grazing management techniques as well as the practicalities of setting up a rotational grazing system.

12.45pm - Lunch (this is included)

1.30pm – We will head outside for in-field demonstrations and activities, looking specifically at how to set up paddocks, determine paddock size and grazing area requirements, as well as monitoring pasture health.

Equipment

Please bring with you:

 • A spade

 • Appropriate footwear and wet weather clothing

 • A notebook and pen/ laptop

 • A camera

Join the Nature Friendly Farming Network as a free member to be the first to hear of other events in the series.

__________________________________________________________________________

Ffermio er Gwaethaf y Tywydd Rhan 2 - Gweithredu - Symud tuag at Ffermio Di-gymhorthdal a Phroffidiol: Sir Fynwy

Gweithdy ymarferol ar ffyrdd o ddod yn fwy gwydn i ddigwyddiadau tywydd eithafol, gan hefyd gynyddu elw a chynnal cynnyrch. Mae'r digwyddiad hwn yn gydweithrediad rhwng NFFN Cymru a Chyngor Sir Fynwy.

Dyddiad ac amser

Dydd Iau 18fed Gorffennaf 2024, 9:30am - 3:30pm

Lleoliad

Hillside Beef and Lamb, Fferm Ffynnonau, Cleidda, Y Fenni, NP7 9BH

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Yn dilyn ymlaen o weithdy Rhagarweiniol Ffermio er Gwaethaf y Tywydd Niels Corfield, bydd y sesiwn hwn yn datblygu eich dysgu ymhellach ac yn eich symud ymlaen i'r cam gweithredu.  Mae'r gweithdai hyn wedi'u cynllunio i helpu ffermwyr i adeiladu gwytnwch trwy wella iechyd pridd, lleihau'r ddibyniaeth ar fewnbynnau artiffisial costus a mabwysiadu systemau pori trwy gynllunio fferm gyfan ar gyfer gwella cynaliadwyedd.

Byddwch yn gadael y gweithdy hwn gyda gwybodaeth am y canlynol:

 • Arferion rheoli pori

 • Sut i sefydlu system bori cylchdro

 • Monitro iechyd porfa 

 •  Gweithredu ymyriadau iechyd pridd

 •  Mesur llwyddiant

Er mwyn cael y gorau o'r diwrnod hwn, bydd angen i fynychwyr fod wedi mynychu gweithdy Ffermio Diddos rhagarweiniol Niels neu fod yn gyfarwydd yn gyffredinol â'r egwyddorion uchod. 

Amserlen

9:30am - Byddwn yn cyfarfod yn Hillside Beef and Lamb (NP7 9BH) lle bydd te a choffi yn cael eu darparu.  Bydd Niels yn rhoi cyflwyniad, ac yna dilynir hynny gan sesiwn holi ac ateb. Gyda'n gilydd byddwn yn archwilio gwahanol dechnegau rheoli pori yn ogystal ag ymarferoldeb sefydlu system bori cylchdro. 

12.45pm - Cinio (mae hyn wedi'i gynnwys).

1.30pm – Byddwn yn mynd mentro i’r awyr agored ar gyfer arddangosiadau a gweithgareddau yn y caeau, gan edrych yn benodol ar sut i osod padogau, pennu maint padogau a gofynion ardaloedd pori, yn ogystal â monitro iechyd porfa.

Cyfarpar

Dewch â’r canlynol gyda chi:

 • Rhaw

 • Esgidiau priodol a dillad tywydd gwlyb neu amddiffyniad rhag yr haul, fel y bo'n briodol

 •  Llyfr nodiadau a phen/glinfwrdd

 • Camera

Ymunwch â'r Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur fel aelod am ddim i fod y cyntaf i glywed am ddigwyddiadau eraill yn y gyfres