YDYCH CHI'N FFERMWR?
Ymuno â ni heddiw
YN CARU NATUR?
Ymuno â ni heddiw

Byddwch yn rhan o'r ateb. Ymunwch â ni heddiw...

Grŵp Llywio
Cymru

Grŵp Llywio
Cymru

Grŵp Llywio - Cymru

Hilary Kehoe - Cadeirydd NFFN Cymru

Mae Hilary yn ffermio yng Ngogledd Cymru a fferm fynyddig 66 erw gyda hawliau mynydd ar dir comin Llanllechid yw ei phrif ddaliad. Mae hi hefyd yn rhentu ac yn rheoli'r pori ar ystod o Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a gwarchodfeydd natur. Mae Hilary yn angerddol am natur a bywyd gwyllt ac mae wedi darganfod y gallant fodoli ochr yn ochr â'n system ffermio. Mae hi'n awyddus i gael ychydig iawn o fewnbynnau a rheoli'r tir a'r da byw mewn ffyrdd mor naturiol â phosib.

Sorcha Lewis - Is-Gadeirydd NFFN Cymru

Mae Sorcha yn byw yng nghanol harddwch Cwm Elan yng nghanolbarth Cymru lle mae'n ffermio fferm fynyddig gyda'i gŵr a 2 o blant. Mae hi'n teimlo'n frwd iawn am hyrwyddo pa mor anhygoel y gall ein hucheldiroedd fod, yr amrywiaeth o fywyd gwyllt sy'n dibynnu arnyn nhw a'r bobl sy'n helpu i'w cynnal.

Gethin Owen - Grŵp Llywio Cymru

Mae Gethin Owen yn ffermio 110ha yn Nant-yr-Efail ger Abergele ar arfordir gogledd Cymru gyda'i deulu, ac mae'n gyn-enillydd rhanbarthol gwobr Natur Ffermio'r RSPB. Mae'n ffermio 35 o fuchod sugno a 650 o famogiaid, ac mae hefyd yn tyfu ceirch a barlys gwanwyn, pys porthiant, erfin a meillion coch. Mae'r fferm yn cael ei rheoli gan ddilyn egwyddorion traddodiadol, sef amrywiaeth o fewn y tir a'r amser sydd ar gael, a bod mor hunangynhaliol â phosibl i leihau costau mewnbynnau. Mae'r fferm wedi bod o fewn cynlluniau amaeth-amgylcheddol Glastir Uwch a Thir Gofal er 2008, ac mae hyn wedi arwain at welliant amgylcheddol sylweddol a chreu cynefinoedd, gan gynnwys plannu sawl cilometr o wrychoedd ac adfer a chadw sofl dros y gaeaf ar gyfer nifer o rywogaethau o adar sy'n bwyta hadau. Mae Gethin yn credu'n angerddol y dylid creu cartref i fywyd gwyllt, gan ddangos y gall hyn fod o fudd hefyd i amaethyddiaeth a bod modd bod yn gynhyrchiol ac yn gynaliadwy ar yr un pryd.

Polly Davies - Grŵp Llywio Cymru

Mae Polly yn denant ar fferm organig gymysg yn ne Cymru, ac mae'n ymgymryd ag ystod eang o opsiynau rheoli amaeth-amgylcheddol yn sgil cytundeb Glastir Uwch gyda Llywodraeth Cymru. Mae mentrau’r fferm yn cynnwys gyr o fuchod sugno eidion, 600 o famogiaid Romney ac 80ha o ydau organig ar gylchdro, gan gynnwys Spelt, Gwenith Gwanwyn, Barlys y Gwanwyn, Ceirch y Gwanwyn a Ffa Gwanwyn. Mae ganddi hefyd nifer fach o foch Gloucester Old Spot i gyflenwi cig i fusnes cigyddiaeth a dosbarthu bocsys cig y fferm. Mae Polly yn angerddol am gynyddu cynnyrch fferm yn ecolegol a thrwy well agronomeg organig, felly mae'r opsiynau rheoli amgylcheddol wrth galon y fenter ffermio ac nid ar ei hymylon.

Tony Davies - Grŵp Llywio Cymru

Mae Tony yn aelod o’r bumed genhedlaeth i fod yn ffermwr tenant ar fferm fynydd yng nghanolbarth Cymru. Mae dros 80% o'r tir o statws Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae'r busnes fferm yn canolbwyntio ar gyflawni gwelliannau amgylcheddol a gefnogir gyda chytundebau Organig, Glastir Uwch a Chreu Coetir. Mae'r cynefin hwn yn cael ei reoli er lles natur gan braidd o Ddefaid Mynydd Cymreig a gyr o fuchod Dexter. Mae'r fferm mewn man anghysbell ac nid yw ar y grid ac felly mae'n dibynnu ar baneli solar ffotofoltaig ar gyfer trydan a biomas i'w gynhesu. Mae Tony hefyd yn cynhyrchu bio-olosg gan ddefnyddio porthiant o ansawdd isel i'w ddefnyddio fel gwellhäwr compost sy'n amsugno ac yn storio carbon.

Teleri Fielden - Grŵp Llywio Cymru

Teleri is a first generation farmer who started off gaining work experience on local farms as a teenager. She now runs a National Trust 600 acre hill farm in Snowdonia, on a Young Farmers Club & National Trust scholarship scheme. The farm keeps Welsh Mountain Sheep and Welsh Black Cattle at very low stocking rates within Glastir Advanced. The specific grazing prescriptions and invasive species control have created a mosaic of woody heath, boggy mire, woodland and ffridd habitat. Teleri has worked in various roles within the food and farming system; from policy work to marketing local produce, to waitressing to farmers unions! But after spending a couple of years working and studying on an Ecological research farm in France, she decided farming (and shepherding) was definitely where her passion lay. She also believes farming is the most direct way to improve our food system to benefit both the environment and society.

Sam Kenyon - Swyddog Ffermio Cynaliadwy NFFN Cymru

Although from a farming background, Sam didn’t start working in agriculture until her mid-thirties. Now living on the banks of the River Elwy in North Wales, her holding comprises of lowland fertile flood plain and ancient steep woodland. She is passionate about health, welfare and the behaviour of both livestock and wildlife. Sam believes strongly that a biodiverse and regenerative approach to farming and our soils are key to reversing the global climate crisis. By re-sowing maize fields with species rich permanent pasture mixes as well as planting hedgerows and trees, Sam is working for soil resilience, reduced erosion, increased carbon sequestration all year round and a complete regenerative system encompassing livestock and nature.