Covid-19

5 Ffordd i Gefnogi Ffermydd Natur-Gyfeillgar yn Ystod Covid-19

Mae’r Rhwydwaith Ffermio Er Lles Natur (NFFN) yn cefnogi dros 1,000 o ffermwyr ledled y DU sy’n gweithio o fore gwyn tan nos i gynhyrchu bwyd maethlon wrth sicrhau buddion i’r amgylchedd a gwrthdroi dirywiad bywyd gwyllt. Er mwyn tynnu sylw at bwysigrwydd bwyd cynaliadwy yn ystod pandemig, mae NFFN yn lansio adroddiad newydd a fydd yn tynnu sylw at y pethau rhyfeddol y mae ffermwyr yn eu gwneud i helpu eu cymunedau lleol. Gallwch chi lawrlwytho’r adroddiad hwnnw yma.

Mae llawer o fusnesau fferm wedi cael eu gorfodi i addasu dros nos i ddelio a phroblemau sy’n ymyrryd ar eu gwaith a’r galw cynyddol gan gymunedau lleol. Ar ben hyn oll, mae ffermwyr yn poeni y gallai cytundebau masnach yn y dyfodol danseilio dros nos y safonau uchel a sefydlwyd gan ffermwyr y DU.

Mae ffermwyr sy’n ffermio er lles natur yn sicrhau eu bod yn cynhyrchu ein bwyd mewn ffordd sy’n gynaliadwy i fyd natur a’n planed, ac yn awr maen nhw’n ein bwydo ni yn ystod cyfnod gwaethaf yr argyfwng hwn. Dyma bum ffordd allweddol y gallwch gefnogi eu hymdrechion yn ystod y cyfnod digynsail hwn:

1. Siopwch yn lleol ac yn gynaliadwy.

Prynwch gynnyrch ffres, tymhorol a chynaliadwy o’ch siop neu farchnad fferm ar-lein leol. Dewch o hyd i ffermwyr ledled y DU sy’n dosbarthu cynnyrch lleol yma.

2. Gweithiwch neu wirfoddolwch ar fferm.

Mae’r DU yn wynebu prinder posib o 80,000 o weithwyr oherwydd COVID-19. Os oes gennych yr amser, chwiliwch am eich ffermydd lleol i helpu i gynaeafu’r bwyd i’r genedl. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am weithio a gwirfoddoli ar fferm yma ac yma.

3. Ymunwch â’r symudiad ffermio er lles natur yn rhad ac am ddim.

Rydyn ni’n gryfach gyda’n gilydd. Ymunwch â’r NFFN yn rhad ac am ddim fel aelod o’r cyhoedd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am sut y gallwch chi gefnogi ffermwyr sy’n ffermio er lles natur sy’n cynhyrchu bwyd i’r genedl.

4. Ceisiwch beidio â gwastraffu bwyd.

Mae dros 1/3 o fwyd ledled y byd yn cael ei daflu. Mae’n bwysig peidio â storio gormod o fwyd a fydd yn cael ei wastraffu. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cynllunio’ch teithiau siopa yn ofalus, yn prynu dim ond yr hyn sydd ei angen arnoch chi, ac yn defnyddio’ch sborion. Dyma ychydig o awgrymiadau da gan Love Food, Hate Waste.

5. Dathlwch y ffermwyr lleol sy’n gwneud gwaith arbennig.

Mae Ffermwyr er Lles Natur yn mynd i drafferth fawr i gynhyrchu’r bwyd ar eich platiau wrth amddiffyn natur ar yr un pryd. Pan fyddwch chi’n derbyn bwyd gan gynhyrchydd lleol, rhannwch eich straeon am fwydydd lleol a’u dathlu ar gyfryngau cymdeithasol gyda #BwydErLlesNatur.