Ariannwch y Rhwydwaith

Mae’n argyfwng ar ein hinsawdd. Mae ein priddoedd wedi’u diraddio. Mae bywyd gwyllt yn dirywio. Mae cynefinoedd yn cael eu colli. .

Nawr yw’r amser i weithredu.  Allwch chi ein helpu ni?

Gyda dros 70% o’r DU yn dir amaeth, mae’r Rhwydwaith Ffermio Er Lles Natur (NFFN) o’r farn y gall ein sector, gyda’r gefnogaeth gywir, chwarae rhan allweddol wrth leihau allyriadau carbon y DU a gwyrdroi dirywiad bywyd gwyllt.

Mae’r NFFN wedi cyhoeddi adroddiad sy’n dangos, trwy astudiaethau achos ac arolygon ffermwyr, y potensial ar gyfer systemau ffermio sy’n gynaliadwy ar gyfer ffermio a’r amgylchedd.

Mae angen i fwyd a ffermio newid ar raddfa fawr i gefnogi dyfodol cynaliadwy i ni i gyd.

Fodd bynnag, mae dros 90% o’r ffermwyr a holwyd o’r farn bod y diwydiant ffermio, ar hyn o bryd, heb ddigon o offer nac adnoddau i adeiladu’r symudiad a’r trawsnewid i gynhyrchu bwyd cynaliadwy ar raddfa ddigon mawr.

Dyma lle gall yr NFFN helpu

Rydym yn gymuned o ffermwyr, sefydliadau ac aelodau o’r cyhoedd sy’n cynyddu mewn maint ac sy’n darparu llais cryf dros ffermio cynaliadwy. Mae NFFN wedi ymrwymo i sicrhau polisïau ffermio sy’n cefnogi bywyd gwyllt, yn lliniaru newid yn yr hinsawdd, a fydd yn cefnogi amaethyddiaeth gynaliadwy ac yn decach i ffermwyr. Credwn fod angen i amaethyddiaeth fod yn broffidiol ac yn gynaliadwy, a dylai ffermwyr dderbyn taliadau digonol am ymgymryd â gweithgareddau sydd o les i’r amgylchedd ac i fyd natur. Rydym am ddangos i’r cyhoedd yr hyn y gall ffermwyr ei wneud ar gyfer bywyd gwyllt, gan barhau i gynhyrchu digonedd o gynnyrch o safon. Byddwn yn ceisio creu marchnadoedd ar gyfer cynnyrch ffermio er lles natur. Rydym yn annog tryloywder mewn cadwyni cyflenwi bwyd i ganiatáu i bobl wneud dewisiadau bwyd cynaliadwy ar sail gwybodaeth. Rydym yn dangos i benderfynywr allweddol beth yw gwerth ffermio cynaliadwy er lles natur er mwyn sicrhau bod cefnogaeth o fewn y llywodraeth a’r gadwyn gyflenwi. Rydyn ni’n creu cronfa wybodaeth, yn rhannu ymchwil ac yn cynnig cyngor, cefnogaeth a hyfforddiant. Rydym wedi cynhyrchu canllaw ar ffyrdd ymarferol y gall ffermwyr helpu i gyflawni targedau carbon net-sero.

Dyma gyfle i wneud gwahaniaeth mawr ar gyfer y dyfodol.  Byddwch yn rhan o’r ateb trwy ddarparu’r adnoddau i ni allu cefnogi ffermwyr i wneud gwahaniaeth positif at amaeth a’r amgylchedd.

ARIANNWCH YR NFFN NAWR