YDYCH CHI'N FFERMWR?
Ymuno â ni heddiw
YN CARU NATUR?
Ymuno â ni heddiw

Byddwch yn rhan o'r ateb. Ymunwch â ni heddiw...

Newyddion ac erthyglau

Newyddion ac erthyglau

Adroddiad NFFN newydd ar Ffermio er Lles Natur a Covid-19

Mae ffermwyr sy’n ffermio er lles natur yn brysur trwy gydol yr argyfwng hwn, yn helpu i gadw cynnyrch ar ein silffoedd ac i warchod ein cefn gwlad. Edrychwch ar ein hadroddiad newydd i ddarganfod mwy am sut mae ein ffermwyr yn cefnogi cymunedau lleol yn ystod y pandemig a’r hyn y gallwch chi ei wneud i helpu.  Lawrlwythwch yr adroddiad llawn yma.

 

Beth yw’r Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur?

Rydyn ni’n grŵp o ffermwyr sydd wedi dod at ein gilydd i hyrwyddo ffordd o ffermio sy’n gynaliadwy ac yn dda i natur. Mae pob un ohonom yn dod o wahanol gefndiroedd – mawr a bach, organig a chonfensiynol. Mae gennym ddiddordeb brwd mewn sicrhau bod ein cefn gwlad yn gynhyrchiol ac yn llawn bywyd gwyllt. Rydyn ni’n gobeithio y gwnewch ymuno â ni i helpu i dynnu sylw at y ffaith y gall ffermio a natur fynd law yn llaw. Mae’r rhwydwaith yn agored i ffermwyr a’r cyhoedd. Byddwn yn ei ddefnyddio i godi ymwybyddiaeth o ffermio er lles natur, i rannu syniadau a phrofiadau ac i weithio gyda’n gilydd er mwyn sicrhau polisïau gwell o ran bwyd a ffermio. Mae hwn yn gyfnod hollbwysig i bolisi amaethyddiaeth yn y DU. Gallai’r penderfyniadau a wneir ar ôl Brexit wneud yn siŵr bod ffermio ym Mhrydain yn sicrhau dyfodol cynaliadwy ac yn gwneud llawer mwy i helpu natur i oroesi a ffynnu. Mae’r Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur eisiau helpu ei aelodau i gael llais cryf yn y dadleuon polisi pwysig hyn. Rydyn ni hefyd eisiau ysbrydoli’r cyhoedd gyda dyfodol lle mae ffermwyr a natur yn gweithio law yn llaw. Rydyn ni’n credu drwy weithio gyda’n gilydd y gallwn ddysgu mwy, ysbrydoli mwy o bobl a chael mwy o ddylanwad. Rydyn ni’n gobeithio y byddwch eisiau ymuno â ni a chofrestru ar gyfer ein maniffesto.

Ein Maniffesto

Mae’r tirlun yn y DU yn cael ei greu gan ffermio. Ond nid yw’r holl newidiadau diweddar wedi bod yn ddymunol. Mae llai o briddoedd ar gael, mae cyrsiau dŵr wedi dirywio ac mae natur wedi’i chael hi’n anodd ymdopi â cyflymder y newidiadau yma. Mae dros 600 o rywogaethau tir fferm wedi dirywio dros y 50 mlynedd diwethaf. Fodd bynnag, mae llawer o ffermydd yn mynd yn groes i’r duedd hon; mae priddoedd yn cael eu hadfer ac mae natur yn ffynnu ac os bydd mwy yn dilyn yr esiampl yma, gallwn atal y dirywiad hwn. Gan fod dros 70% o’r DU yn ffermdir, mae angen i ni weithredu nawr i ddarparu ar gyfer bywyd gwyllt ar lefel y tirlun ehangach.

Mae’r maniffesto hwn yn ceisio uno’r holl ffermwyr sy’n frwd dros fywyd gwyllt a ffermio cynaliadwy drwy feddwl am ffordd o weithredu ar y cyd yn y dyfodol: creu rhwydwaith ffermio er lles natur.

Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur

  • Bydd ein rhwydwaith yn annog cymuned gadarn a fydd yn rhoi llais cryf dros ffermio cynaliadwy sydd er lles natur
  • Credwn fod angen i amaethyddiaeth fod yn gynaliadwy ac yn broffidiol, ac y dylai ffermwyr gael taliadau digonol am reoli tir mewn modd sy’n ystyriol o natur a’r amgylchedd
  • Byddwn yn ymrwymo i ddangos i’r cyhoedd beth y gall ffermwyr ei wneud dros fywyd gwyllt, ar yr un pryd â chynhyrchu digonedd o gynnyrch o safon.
  • Byddwn yn ceisio adeiladu marchnadoedd ar gyfer cynhyrchion ffermio er lles natur
  • Byddwn yn hybu tryloywder mewn cadwyni cyflenwi bwyd er mwyn galluogi pobl i wneud dewisiadau deallus ynglŷn â bwyd cynaliadwy
  • Byddwn yn dangos i’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau beth yw gwerth ffermio cynaliadwy sy’n ystyriol o natur er mwyn sicrhau bod cefnogaeth yn y llywodraeth ac yn y gadwyn gyflenwi
  • Byddwn yn ymrwymo i sicrhau polisïau ffermio sy’n cefnogi bywyd gwyllt, amaethyddiaeth gynaliadwy a thegwch i ffermwyr
  • Byddwn yn gweithio i roi’r gorau i bolisïau ac arferion niweidiol i natur a’r amgylchedd, ac i sicrhau’r holl fanteision sy'n gysylltiedig â ffermio cynaliadwy sydd er lles natur
  • Byddwn yn datblygu sylfaen wybodaeth, yn rhannu gwaith ymchwil ac yn cynnig cyngor, cymorth a hyfforddiant
  • Byddwn yn ystyried ffyrdd arloesol a gwell o gyflawni manteision agronomaidd, amgylcheddol a chymdeithasol, ac ar yr un pryd yn cynnal agweddau pwysig traddodiad.

Gweithredwch nawr ac ymunwch â’r ymgyrch ffermio dros newid polisi mewn ffordd bositif i gefnogi natur a ffermio cynaliadwy.

Byddwch yn rhan o’r ateb.

Ymunwch â ni heddiw...

YDYCH CHI'N FFERMWR?
Ymuno â ni heddiw
YN CARU NATUR?
Ymuno â ni heddiw

Manteision i Ffermwyr

Mae’r Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur yn darparu llwyfan i aelodau o’r gymuned ffermio rannu eu gwybodaeth, bod yn bresennol mewn hyfforddiant a digwyddiadau a lledaenu manteision ffermio cynaliadwy er lles natur ar lefel genedlaethol. Gall y gymuned o ffermwyr tebyg ddylanwadu ar bolisi, manteisio ar hyrwyddo drwy’r cyfryngau cymdeithasol a chael mwy o gefnogaeth ar gyfer technegau ffermio cynaliadwy. Mae ymuno â’r NFFN am ddim.

Ymuno â ni nawr

Ddim yn ffermwr? Gallwch chi helpu hefyd

Hoffem wahodd unrhyw un sydd â diddordeb mewn ffermio cynaliadwy neu ddiogelu’r amgylchedd i ymuno â ni a helpu i sicrhau amgylchedd cynaliadwy ar ein cyfer ni’n hunain, ein ffrindiau, ein teuluoedd a chenedlaethau'r dyfodol. Mae ymuno â’r NFFN am ddim.

Ymuno â ni nawr

Newyddion, Proffiliau a Blog

Darllenwch ein blog diddorol, sy'n cynnwys diweddariadau rheolaidd ar hynt y prosiect, darnau barn, newyddion am y diwydiant a phroffiliau aelodau.

Darllen ein blog

Hyfforddiant a Digwyddiadau

Rydyn ni’n cynnal digwyddiadau a hyfforddiant i'n haelodau ledled y DU ac mae gennym rywbeth addas i bob aelod o’r teulu, gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant a’r rheini sy'n frwd dros y maes. Defnyddiwch ein hadnodd dod o hyd i ddigwyddiadau i weld a oes digwyddiad yn eich ardal chi.

Dod o hyd i Hyfforddiant a Digwyddiadau