Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 47 [section] => 40 [json] => {"title":"Amdanom ni","meta_title":"","meta_description":"","page_header_text":"Beth yw\\'r Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur?","image_list_1_0":"Caiff y Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur ei arwain gan ffermwyr ledled y DU sy\\'n frwd dros ffermio cynaliadwy a natur","image_list_1_1":"Rydyn ni\\'n ceisio uno ffermwyr o bob cwr o\\'r DU sydd ag agwedd gynaliadwy","image_list_1_2":"Ein nod yw sicrhau newidiadau cadarnhaol mewn polis\u00efau, gan gynnwys sut mae\\'r cyhoedd yn cefnogi ffermio","image_list_1_3":"Gyda\\'n gilydd gallwn gyflawni mwy a dysgu oddi wrth ein gilydd","image_list_1_4":"I weld ein safbwyntiau polisi, gwasgwch yma","grid_items_1_0":"Martin Lines Cadeirydd y Rhwydwaith D.U","grid_items_1_1":"Mae Martin yn ffermwr ac yn gontractwr yn Ne Swydd Gaergrawnt, sy\\'n tyfu cnydau \u00e2r yn bennaf ar ei fferm deuluol a thir rhent. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn rheoli cadwraeth fferm, mae ganddo gytundeb Cynllun Lefel Mynediad a Chynllun Lefel Uwch ar hyn o bryd ac mae wedi gwneud cais am gynlluniau Stiwardiaeth Cefn Gwlad ar y tir mae\\'n ei rentu. Mae hefyd yn cefnogi\\'r gwaith o gyflwyno Cynlluniau Stiwardiaeth ar gyfer nifer o ffermwyr eraill. Martin yw cadeirydd y Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur.","grid_items_1_2":" Gr\u0175p Llywio Gogledd Iwerddon","grid_items_1_3":"Manylion pellach","grid_items_1_4":" Gr\u0175p Llywio Lloegr","grid_items_1_5":"Manylion pellach","grid_items_1_6":" Gr\u0175p Llywio Cymru ","grid_items_1_7":"Manylion pellach","grid_items_1_8":" Gr\u0175p Llywio yr Alban","grid_items_1_9":"Manylion pellach","call_to_action_1":"Ymunwch \u00e2\\'r drafodaeth heddiw - dilynwch ni ar:"} ) [1] => stdClass Object ( [id] => 48 [section] => 32 [json] => {"title":"Cofrestru - Ffermwyr","meta_title":"Content","meta_description":"Content","page_header_text":"Ymunwch \u00e2\\'r mudiad ffermio nawr..."} ) [2] => stdClass Object ( [id] => 49 [section] => 44 [json] => {"title":"Newyddion am Ffermio","meta_title":"","meta_description":"","page_header_text":"Newyddion ac Erthyglau"} ) [3] => stdClass Object ( [id] => 50 [section] => 38 [json] => {"title":"Blaen","meta_title":"Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur - Ffermio Cynaliadwy","meta_description":"Nod y Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur (NFFN) yw uno ffermwyr a\u2019r cyhoedd sy\\'n frwd dros fywyd gwyllt a ffermio cynaliadwy.","page_header_text":"Uno ffermwyr sy\\'n\nfrwd dros fywyd gwyllt\na ffermio cynaliadwy...","front_content":"Mae\u2019r tirlun yn y DU yn cael ei greu gan ffermio. Ond nid yw\u2019r holl newidiadau diweddar wedi bod yn ddymunol. Mae llai o briddoedd ar gael, mae cyrsiau d\u0175r wedi dirywio ac mae natur wedi\u2019i chael hi\u2019n anodd ymdopi \u00e2 cyflymder y newidiadau yma. Mae dros 600 o rywogaethau tir fferm wedi dirywio dros y 50 mlynedd diwethaf. Fodd bynnag, mae llawer o ffermydd yn mynd yn groes i\u2019r duedd hon; mae priddoedd yn cael eu hadfer ac mae natur yn ffynnu ac os bydd mwy yn dilyn yr esiampl yma, gallwn atal y dirywiad hwn. Gan fod dros 70% o\u2019r DU yn ffermdir, mae angen i ni weithredu nawr i ddarparu ar gyfer bywyd gwyllt ar lefel y tirlun ehangach. \n\nMae\u2019r maniffesto hwn yn ceisio uno\u2019r holl ffermwyr sy\u2019n frwd dros fywyd gwyllt a ffermio cynaliadwy drwy feddwl am ffordd o weithredu ar y cyd yn y dyfodol: creu rhwydwaith ffermio er lles natur.\n","front_list_items_0":"Bydd ein rhwydwaith yn annog cymuned gadarn a fydd yn rhoi llais cryf dros ffermio cynaliadwy sydd er lles natur","front_list_items_1":"Credwn fod angen i amaethyddiaeth fod yn gynaliadwy ac yn broffidiol, ac y dylai ffermwyr gael taliadau digonol am reoli tir mewn modd sy\u2019n ystyriol o natur a\u2019r amgylchedd","front_list_items_2":"Byddwn yn ymrwymo i ddangos i\u2019r cyhoedd beth y gall ffermwyr ei wneud dros fywyd gwyllt, ar yr un pryd \u00e2 chynhyrchu digonedd o gynnyrch o safon. ","front_list_items_3":"Byddwn yn ceisio adeiladu marchnadoedd ar gyfer cynhyrchion ffermio er lles natur","front_list_items_4":"Byddwn yn hybu tryloywder mewn cadwyni cyflenwi bwyd er mwyn galluogi pobl i wneud dewisiadau deallus yngl\u0177n \u00e2 bwyd cynaliadwy ","front_list_items_5":"Byddwn yn dangos i\u2019r rheini sy\u2019n gwneud penderfyniadau beth yw gwerth ffermio cynaliadwy sy\u2019n ystyriol o natur er mwyn sicrhau bod cefnogaeth yn y llywodraeth ac yn y gadwyn gyflenwi","front_list_items_6":"Byddwn yn ymrwymo i sicrhau polis\u00efau ffermio sy\u2019n cefnogi bywyd gwyllt, amaethyddiaeth gynaliadwy a thegwch i ffermwyr ","front_list_items_7":"Byddwn yn gweithio i roi\u2019r gorau i bolis\u00efau ac arferion niweidiol i natur a\u2019r amgylchedd, ac i sicrhau\u2019r holl fanteision sy\\'n gysylltiedig \u00e2 ffermio cynaliadwy sydd er lles natur","front_list_items_8":"Byddwn yn datblygu sylfaen wybodaeth, yn rhannu gwaith ymchwil ac yn cynnig cyngor, cymorth a hyfforddiant","front_list_items_9":"Byddwn yn ystyried ffyrdd arloesol a gwell o gyflawni manteision agronomaidd, amgylcheddol a chymdeithasol, ac ar yr un pryd yn cynnal agweddau pwysig traddodiad. ","front_statement_text":"Gweithredwch nawr ac ymunwch \u00e2\u2019r ymgyrch ffermio dros newid polisi mewn ffordd bositif i gefnogi natur a ffermio cynaliadwy. \n\nByddwch yn rhan o\u2019r ateb.\n\nYmunwch \u00e2 ni heddiw...\n","front_content_top":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nBeth yw\u2019r Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur?\n\nRydyn ni\u2019n gr\u0175p o ffermwyr sydd wedi dod at ein gilydd i hyrwyddo ffordd o ffermio sy\\'n gynaliadwy ac yn dda i natur. Mae pob un ohonom yn dod o wahanol gefndiroedd - mawr a bach, organig a chonfensiynol. Mae gennym ddiddordeb brwd mewn sicrhau bod ein cefn gwlad yn gynhyrchiol ac yn llawn bywyd gwyllt. Rydyn ni\u2019n gobeithio y gwnewch ymuno \u00e2 ni i helpu i dynnu sylw at y ffaith y gall ffermio a natur fynd law yn llaw.\n\nMae\u2019r rhwydwaith yn agored i ffermwyr a\u2019r cyhoedd. Byddwn yn ei ddefnyddio i godi ymwybyddiaeth o ffermio er lles natur, i rannu syniadau a phrofiadau ac i weithio gyda\u2019n gilydd er mwyn sicrhau polis\u00efau gwell o ran bwyd a ffermio.\n\nMae hwn yn gyfnod hollbwysig i bolisi amaethyddiaeth yn y DU. Gallai\u2019r penderfyniadau a wneir ar \u00f4l Brexit wneud yn si\u0175r bod ffermio ym Mhrydain yn sicrhau dyfodol cynaliadwy ac yn gwneud llawer mwy i helpu natur i oroesi a ffynnu. Mae\u2019r Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur eisiau helpu ei aelodau i gael llais cryf yn y dadleuon polisi pwysig hyn. Rydyn ni hefyd eisiau ysbrydoli\\'r cyhoedd gyda dyfodol lle mae ffermwyr a natur yn gweithio law yn llaw.\n\nRydyn ni\u2019n credu drwy weithio gyda\u2019n gilydd y gallwn ddysgu mwy, ysbrydoli mwy o bobl a chael mwy o ddylanwad. Rydyn ni\u2019n gobeithio y byddwch eisiau ymuno \u00e2 ni a chofrestru ar gyfer ein maniffesto.\n\nAm fwy o wybodaeth e-bostiwch ni at: info@nffn.org.uk","front_sidebar_farmer_title":"Manteision i Ffermwyr","front_sidebar_farmer_content":"Mae\u2019r Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur yn darparu llwyfan i aelodau o\u2019r gymuned ffermio rannu eu gwybodaeth, bod yn bresennol mewn hyfforddiant a digwyddiadau a lledaenu manteision ffermio cynaliadwy er lles natur ar lefel genedlaethol. Gall y gymuned o ffermwyr tebyg ddylanwadu ar bolisi, manteisio ar hyrwyddo drwy\u2019r cyfryngau cymdeithasol a chael mwy o gefnogaeth ar gyfer technegau ffermio cynaliadwy. Mae ymuno \u00e2\u2019r NFFN am ddim.","front_sidebar_public_title":"Ddim yn ffermwr? Gallwch chi helpu hefyd","front_sidebar_public_content":"Hoffem wahodd unrhyw un sydd \u00e2 diddordeb mewn ffermio cynaliadwy neu ddiogelu\u2019r amgylchedd i ymuno \u00e2 ni a helpu i sicrhau amgylchedd cynaliadwy ar ein cyfer ni\u2019n hunain, ein ffrindiau, ein teuluoedd a chenedlaethau\\'r dyfodol. Mae ymuno \u00e2\u2019r NFFN am ddim.","front_sidebar_blog_title":"Newyddion, Proffiliau a Blog","front_sidebar_blog_content":"Darllenwch ein blogiau diddorol, sy\\'n cynnwys diweddariadau rheolaidd ar hynt y prosiect, darnau barn, newyddion am y diwydiant a phroffiliau aelodau.","front_sidebar_events_title":"Hyfforddiant a Digwyddiadau","front_sidebar_events_content":"Rydyn ni\u2019n cynnal digwyddiadau a hyfforddiant i\\'n haelodau ledled y DU ac mae gennym rywbeth addas i bob aelod o\u2019r teulu, gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant a\u2019r rheini sy\\'n frwd dros y maes. Defnyddiwch ein hadnodd dod o hyd i ddigwyddiadau i weld a oes digwyddiad yn eich ardal chi."} ) [4] => stdClass Object ( [id] => 51 [section] => 343 [json] => {"title":"Polisi Preifatrwydd","meta_title":"Content","meta_description":"Content","page_header_text":"Polisi Preifatrwydd","text_full_width":"POLISI PREIFATRWYDD Y RHWYDWAITH FFERMIO ER LLES NATUR\n\nMae\u2019r Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur (NFFN) wedi ymrwymo i amddiffyn eich preifatrwydd a\u2019ch diogelwch. Mae\u2019r Polisi Preifatrwydd hwn yn esbonio sut a pham ein bod yn defnyddio eich data personol, er mwyn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ac mai chi sy\\'n rheoli eich gwybodaeth.\n\nGallwch benderfynu peidio \u00e2 chael gohebiaeth neu newid sut yr ydyn ni\\'n cysylltu \u00e2 chi ar unrhyw adeg. Os ydych chi\\'n awyddus i wneud hynny, cysylltwch \u00e2 Martin Lines drwy e-bost yn Martin.Lines@nffn.org.uk, ysgrifennu i FREEPOST: NATURE FRIENDLY FARMING NETWORK neu ffonio 07555487628.\n\n1.\tAMDANOM NI\nBydd eich data personol (h.y. y wybodaeth sy\\'n eich adnabod chi, neu y gellir ei hadnabod fel gwybodaeth sy\\'n gysylltiedig \u00e2 chi\u2019n bersonol) yn cael ei chasglu a\\'i defnyddio gan yr NFFN.\n\n2.\tPA WYBODAETH RYDYN NI\\'N EI CHASGLU\nRydyn ni\u2019n casglu\u2019r data y byddwch chi\u2019n ei roi i ni. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth y byddwch yn ei rhoi wrth ymuno, wrth gofrestru ar-lein neu drwy gerdyn post cofrestru, neu wrth gyfathrebu \u00e2\u2019r NFFN.\n\nRydyn ni\u2019n casglu data gan ffermwyr, sefydliadau sy\\'n aelodau a\u2019r cyhoedd.\n\n\u2022\tOs ydych chi\u2019n ffermwr, byddwn yn casglu eich manylion personol, fel eich enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad, rhif cyswllt, math o fferm a dewisiadau unigol pan fyddwch yn cofrestru \u00e2\u2019r NFFN. Lle bo\\'n bosib, byddwn hefyd yn casglu ffordd arall o gysylltu \u00e2 chi fel cyfeiriad llawn neu rif ff\u00f4n;\n\u2022\tOs ydych chi\u2019n sefydliad partner, byddwn yn casglu eich e-bost cyswllt a\u2019ch rhif ff\u00f4n pan fyddwch yn derbyn ein gwahoddiad i ymuno \u00e2\u2019r rhwydwaith drwy gr\u0175p llywio\u2019r NFFN;\n\u2022\tOs ydych chi\u2019n aelod o\u2019r cyhoedd, byddwn yn casglu manylion, fel eich enw, cyfeiriad, neu gyfeiriad e-bost pan fyddwch yn cofrestru \u00e2\u2019r NFFN.\nNid ydym fel arfer yn casglu nac yn storio data personol sensitif (fel gwybodaeth yngl\u0177n ag iechyd, credoau neu gysylltiad gwleidyddol).\n\n3.\tSUT RYDYN NI\\'N DEFNYDDIO\u2019R WYBODAETH\n\nDim ond gyda\u2019ch caniat\u00e2d chi neu pan fydd hynny\\'n ofynnol i wneud y canlynol y byddwn yn defnyddio eich data personol:\n\u2022\tllunio, neu gyflawni contract gyda chi;\n\u2022\tcydymffurfio \u00e2 dyletswydd gyfreithiol;\n\u2022\tamddiffyn eich buddiannau hanfodol;\n\u2022\ter ein budd cyfreithiol ein hunain (neu drydydd parti), ar yr amod nad yw eich hawliau chi\\'n diystyru\u2019r rhain.\n\nOs ydych chi\u2019n ffermwr, bydd angen y data arnom i gysylltu \u00e2 chi gyda diweddariadau a chyfleoedd misol i chi gyfrannu ymhellach (yn unol \u00e2\u2019ch dewisiadau).\n\nOs ydych chi\u2019n sefydliad partner bydd cyfle i chi drosglwyddo gwybodaeth i ffermwyr eraill drwy gr\u0175p llywio\u2019r NFFN. Yna byddwn yn cysylltu \u00e2 dim ond y rheini ohonoch sydd wedi dangos diddordeb yn y pwnc drwy eich dewisiadau.\n\nGallai gwahoddiadau i ddigwyddiadau gynnwys ymgyrchu gwleidyddol, rhannu arferion gorau, codi arian o bosib, neu rywbeth arall, yn unol \u00e2\\'r hyn y bydd gr\u0175p llywio\u2019r NFFN wedi\\'i bennu.\n\nOs ydych chi\u2019n aelod o\u2019r cyhoedd, bydd angen y data arnom i gysylltu \u00e2 chi gyda chylchlythyrau ac o bosib gyda cheisiadau i gefnogi ymgyrchoedd yr NFFN os byddwch yn dewis hynny.\n\nByddwn yn monitro rhai o\\'n haelodau yn \u00f4l sir er mwyn rhoi modd i ni asesu lle gallai fod angen mwy o recriwtio wedi\\'i dargedu. Byddwn hefyd yn defnyddio\u2019r wybodaeth hon fel adnodd cynghori ar gyfer yr NFFN.\n\n4.\tSUT RYDYN NI\\'N DIOGELU DATA\n\nRydyn ni\u2019n defnyddio amrywiaeth o fesurau ffisegol a thechnegol i gadw eich data yn ddiogel ac i rwystro mynediad heb awdurdod ato, neu ddefnyddio neu ddatgelu eich gwybodaeth bersonol.\n\nCaiff data a chronfeydd data electronig eu storio ar system gyfrifiadurol ddiogel (wedi\u2019i hamddiffyn gan gyfrinair, gyda nifer gyfyngedig o swyddogion gweinyddol yn cael mewngofnodi iddi a phrawf dilysu aml-ffactor). Ni sy\\'n rheoli pwy sydd \u00e2 mynediad at y wybodaeth a\u2019u bod yn cael digon o hyfforddiant ar ddiogelu data.\n\nMae\u2019r system gyfrifiadurol ddiogel hon yn gwneud cop\u00efau wrth gefn bob nos, ac mae ganddi weinydd llawn oddi ar y safle sy\\'n gwneud cop\u00efau wrth gefn yn raddol.\n\nPryd bynnag y byddwn yn casglu eich data ar bapur, fel cerdyn post cofrestru ar gyfer digwyddiadau, byddwn yn eu storio\\'n ddiogel mewn droriau wedi\u2019u cloi ac yn ychwanegu\\'r data at y system rheoli cysylltiadau.\n\n5.\tRHANNU DATA\n\nNi wnawn byth werthu eich data personol.\n\nNi wnawn rannu eich gwybodaeth bersonol o fewn yr NFFN nac \u00e2 sefydliadau partner.\n\nMae\u2019n bosib y byddwn yn rhannu data personol ag isgontractwyr neu gyflenwyr sy\\'n darparu gwasanaethau i ni. Fodd bynnag, bydd y gweithgareddau hyn yn cael eu cyflawni dan gontract sy\\'n gosod gofynion llym ar ein cyflenwr i gadw eich gwybodaeth yn gyfrinachol ac yn ddiogel.\n\n6.\tSTORIO DATA\n\nMae\u2019r NFFN wedi\\'i leoli yn y DU ac rydyn ni\u2019n storio ein data o fewn yr Undeb Ewropeaidd.\n\nDim ond cyn belled ag sydd angen y byddwn yn defnyddio ac yn storio gwybodaeth a dim ond at y dibenion y cafodd ei chasglu yn y lle cyntaf.\n\nRydyn ni\u2019n adolygu pa wybodaeth sydd gennym yn barhaus ac yn dileu\\'r hyn nad ydym ei angen mwyach. Nid ydyn ni\u2019n storio gwybodaeth am daliad.\n\n7.\tCHI SYDD WRTH Y LLYW\n\nRydyn ni eisiau gwneud yn si\u0175r mai chi sy\\'n cadw trefn ar eich data personol. Rhan o hyn yw sicrhau eich bod yn deall eich hawliau cyfreithiol, sydd fel a ganlyn:\n\n\u2022\tyr hawl i gadarnhau p\u2019un ai a ydyn ni\u2019n cadw eich data personol ai peidio, ac, os ydyn ni, cael copi o\u2019r wybodaeth bersonol rydyn ni\u2019n ei chadw (gelwir hyn yn gais gwrthrych am wybodaeth);\n\u2022\tyr hawl i gael eich data wedi\u2019i ddileu (er na fydd hyn yn berthnasol pan fydd yn rhaid i ni barhau i ddefnyddio eich data am reswm cyfreithiol);\n\u2022\tyr hawl i gywiro data anghywir;\n\u2022\tyr hawl i wrthwynebu bod eich data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion marchnata neu broffilio; a\n\u2022\tlle bo\\'n ymarferol yn dechnegol, yr hawl i ddata personol rydych wedi\\'i roi i ni yr ydyn ni\u2019n ei brosesu\\'n awtomatig ar sail eich caniat\u00e2d neu gyflawni contract. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei darparu mewn fformat electronig cyffredin.\n\nCwynion\n\nOs ydych chi eisiau cwyno am sut mae eich data yn cael ei ddiogelu a\u2019ch hawliau preifatrwydd gallwch gysylltu \u00e2\u2019r NFFN yn uniongyrchol gan ddefnyddio\u2019r manylion a nodir uchod.\n\nOs nad ydych chi\u2019n fodlon \u00e2\\'n hymateb, neu os ydych chi\u2019n credu bod eich hawliau diogelu data neu breifatrwydd wedi\\'u torri, gallwch gwyno wrth Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth y DU sy\\'n rheoleiddio ac yn gorfodi cyfraith diogelu data yn y DU. Mae manylion sut mae gwneud hyn ar gael yn www.ico.org.uk.\n \n8.\tCWCIS A DOLENNI I SAFLEOEDD ERAILL\n\nFfeiliau testun bach yw cwcis sy\\'n cael eu casglu gan eich porwr o wefannau y byddwch yn ymweld \u00e2 nhw ac sydd yna\\'n cael eu storio ar eich dyfais. Caiff cwcis eu defnyddio\\'n helaeth er mwyn galluogi swyddogaethau gwefannau a gwneud i safleoedd weithio\u2019n fwy effeithiol.\n\nMae pob cwci yn dag unigryw sy\\'n ein galluogi ni i gadw golwg ar nifer ymwelwyr, i weld sut mae ein gwefan yn cael ei defnyddio ac, mewn rhai achosion, i gofio defnyddiwr os bydd yn ymweld \u00e2 ni eto. Mae cwcis hefyd yn helpu cwmn\u00efau hysbysebu i roi deunyddiau marchnata perthnasol i chi.\n\nMathau o gwcis y mae gwefan yr NFFN yn eu defnyddio\nEnw\t Gwerth\t Beth\t Pam\n _ga\t gwerth unigryw \n a gynhyrchir\t ID Google \n Analytics\t Monitro metrigau safle\n _gat_gtag_\n[property_id]\t 1\t ID Priodwedd \n Google Analytics\tPa briodwedd \n Google Analytics \n ddylai olrhain \n metrigau\n _gid\t gwerth unigryw \n a gynhyrchir\t ID defnyddiwr \n Google Analytics\t Olrhain \n defnyddwyr ar \n draws sesiynau\ncookie_noti_\nclosed\t 1\t Os bydd defnyddiwr \n wedi cau y troedyn \n blwch gwybodaeth \n am gwcis \n \t Er mwyn ei \n rwystro rhag \n ymddangos bob \n tro\n \nMae ein gwefan yn cynnwys hyperddolenni i wefannau eraill. Nid ydyn ni\\'n gyfrifol am gynnwys na swyddogaethau unrhyw un o\u2019r gwefannau allanol hynny.\n\nSut mae rheoli Cwcis\n\nNid yw cwcis yn cynnwys gwybodaeth bersonol, dim ond cyfres unigryw o lythrennau a rhifau ydyn nhw. Mae\u2019r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniat\u00e1u i chi reoli cwcis gan ddefnyddio gosodiadau\\'r porwr. I ddysgu mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod a sut i\u2019w rheoli a\u2019u dileu, ewch i www.allaboutcookies.org.\n\nSut mae cysylltu \u00e2 ni os bydd gennych unrhyw gwestiwn\n\nDylech gyfeirio ceisiadau a chwestiynau am hyn i FREEPOST: NATURE FRIENDLY FARMING NETWORK neu anfon e-bost atom yn info@nffn.org.uk.\n\nByddwn yn diwygio\u2019r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i\u2019w gilydd a bydd fersiwn diweddaraf ein Polisi Preifatrwydd bob amser ar gael ar ein gwefan.\n\n30\/10\/2017\n\n"} ) [5] => stdClass Object ( [id] => 52 [section] => 42 [json] => {"title":"Cofrestru - Cyhoedd","meta_title":"","meta_description":"","page_header_text":"Aelodau o\\'r Cyhoedd - Cefnogwch y Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur"} ) [6] => stdClass Object ( [id] => 53 [section] => 50 [json] => {"title":"Adnoddau","meta_title":"","meta_description":"","page_header_text":"Dod o hyd i gyngor ar Ffermio er Lles Natur","text_full_width":"Mae cyfoeth o wybodaeth ar gael am sut i gefnogi bywyd gwyllt ar dir fferm. Dyma rai adnoddau ar-lein sy\\'n cynnig cymorth ac arweiniad ymarferol os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod mwy\n\nFarm Wildlife\n\nwww.farmwildlife.info \n\nMae Farm Wildlife yn darparu canllaw arfer gorau ar sut mae helpu bywyd gwyllt ar dir fferm. Mae wedi\\'i lunio gan bartneriaeth rhwng rhai o brif fudiadau cadwraeth y DU.\n\nMae\\'r bartneriaeth yn cynnwys yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid, Buglife, Ymddiriedolaeth Cadwraeth y Gacynen, Cadwraeth Gl\u00f6ynnod Byw, Plantlife, RSPB a\\'r Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt. Mae\\'r bartneriaeth amrywiol hon wedi llunio cyngor sy\\'n fanteisiol i\\'r holl fywyd gwyllt drwy un agwedd y mae pawb wedi cytuno arni, sy\\'n seiliedig ar chwe mesur allweddol y mae eu hangen ar fywyd gwyllt i ffynnu ar dir fferm. Mae\\'n berthnasol i unrhyw fferm, unrhyw le yn y DU.\n\nMae Farm Wildlife yn cynnig cyngor ymarferol ar sut mae darparu\\'r chwe elfen ar gyfer bywyd gwyllt, yn ogystal ag astudiaethau achos gan ffermwyr ar nodweddion cynefinoedd o\\'u ffermydd eu hunain.\n\nGwefannau defnyddiol eraill: \n\nwww.agricology.co.uk\/\n\nwww.cfeonline.org.uk\n\nwww.snh.scot\/professional-advice\/funding\/scottish-rural-development-programme\n\nwww.gov.uk\/government\/collections\/countryside-stewardship-get-paid-for-environmental-land-management\n\nwww.naturalresources.wales\/guidance-and-advice\/business-sectors\/farming\/good-farming-practice?lang=cy\n\nwww.daera-ni.gov.uk\/articles\/agri-environment\n\nwww.rspb.org.uk\/farming"} ) [7] => stdClass Object ( [id] => 54 [section] => 48 [json] => {"title":"Rhanddeiliaid","meta_title":"Content","meta_description":"Content","page_header_text":"Cefnogwch y Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol heddiw"} ) [8] => stdClass Object ( [id] => 55 [section] => 373 [json] => {"title":"Telerau","meta_title":"","meta_description":"","page_header_text":"Telerau ac Amodau","text_full_width":"Dim cynnwys na brasfodel"} ) [9] => stdClass Object ( [id] => 56 [section] => 46 [json] => {"title":"Hyfforddiant a Digwyddiadau","meta_title":"","meta_description":"","page_header_text":"Hyfforddiant a Digwyddiadau"} ) [10] => stdClass Object ( [id] => 57 [section] => language_misc [json] => {"join_now":"Ymuno \u00e2 ni nawr","join_today":"Ymuno \u00e2 ni heddiw","read_our_blog":"Darllen ein blog","find_training_and_events":"Dod o hyd i Hyfforddiant a Digwyddiadau","are_you_a_farmer":"YDYCH CHI\\\\\\\\\\\\\\'N FFERMWR?","member_of_the_public":"CARU NATUR?","header_tag_line":"Byddwch yn rhan o\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'r ateb. Ymunwch \u00e2 ni heddiw...","name":"Enw","email":"E-bost","address":"Cyfeiriad","postcode":"Cod post","country":"Gwlad","phone_number":"Rhif ff\u00f4n","search":"Chwilio","optional":"dewisol","post":"Post","text":"Testun","phone":"Ff\u00f4n","here":"yma","image_credit":"Cydnabyddiaeth am y llun:","partnership_text":"Mewn partneriaeth \u00e2","about_us":"Amdanom ni","farm_news":"Newyddion Fferm","training_and_events":"Hyfforddiant a Digwyddiadau","stakeholders":"Rhanddeiliaid","resources":"Adnoddau","follow_us_on":"Dilynwch ni ar","terms_and_conditions":"Telerau ac Amodau","cookie_and_privacy_policy":"Polisi preifatrwydd a chwcis","about_our_site":"Gwybodaeth am ein safle","cookie_text":"Rydyn ni\\\\\\\\\\\\\\'n defnyddio cwcis ar ein gwefan i helpu i roi\\\\\\\\\\\\\\'r profiad ar-lein gorau i chi.","tell_me_more":"Mwy o wybodaeth","ok_thanks":"Iawn, diolch","quick_links":"Dolenni cyflym","county":"Sir ","type_of_farm":"Math o fferm - dewiswch y math priodol","are_you_agri_scheme":"Ydych chi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'n rhan o gynllun amaeth-amgylcheddol?","type_of_farm_details":"Rhowch fanylion eich math o fferm","environment_scheme_details":"Rhowch fanylion y cynllun amaeth-amgylcheddol","habitats":"A oes unrhyw rywogaeth neu gynefin sydd o ddiddordeb arbennig i chi?","voluntary_help":"Ydych chi\u2019n gwneud unrhyw beth gwirfoddol ar eich fferm i helpu natur?","misc_1":"Dewiswch sut yr hoffech gymryd rhan yn y Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur.","farmer_hold_events":"Cynnal digwyddiadau arddangos fferm ar gyfer ffermwyr eraill","farmer_hold_public_events":"Cynnal digwyddiadau fferm ar gyfer y cyhoedd","farmer_talk_to_neighbours":"Siarad \u00e2\u2019ch cymdogion","farmer_share_knowledge":"Rhannu\/derbyn gwybodaeth drwy\u2019r rhwydwaith","farmer_training_opportunities":"Cyfleoedd hyfforddi","farmer_write_articles":"Ysgrifennu erthyglau ar gyfer y cyfryngau","farmer_media_interviews":"Cyfweliadau \u00e2\u2019r cyfryngau","farmer_social_media":"Cyfryngau cymdeithasol","farmer_write_to_mp":"Ysgrifennu at wleidyddion","farmer_sign_petition":"Llofnodi deisebau","farmer_parliamentary_events":"Mynd i ddigwyddiadau seneddol","farmer_policy_development":"Cyfrannu at ddatblygu polisi","misc_2":"Os ydych chi\u2019n fodlon i\u2019r Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur gadw mewn cysylltiad \u00e2 chi, rhowch wybod sut yr hoffech glywed gennym:","e_sig":"Llofnodwch gydag e-lofnod","misc_3":"* Gwybodaeth hanfodol - llenwch hi\u2019n llawn","success":"Wedi llwyddo!","success_msg_1":"Diolch am ymuno \u00e2\u2019r Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur","success_msg_2":"Rydyn ni wedi cael eich gwybodaeth ac wedi eich ychwanegu at ein cronfa ddata.","data_protection_1":"Darllenwch ein Datganiad Diogelu Data","data_protection_2":"a llofnodi isod i gadarnhau eich bod yn fodlon ag ef.","data_protection_3":"DATGANIAD DIOGELU DATA","farmer_organic":"Ydych chi\u2019n ffermwr organig","farmer_agree_manifesto":"Rwy\\\\\\'n cytuno \u00e2 maniffesto\u2019r NFFN","name_of_org_ad":"Enw\\'r sefydliad ","type_of_org_ad":"Math o sefydliad ","type_of_help_avail":"Math o gymorth y gallech ei roi i\\'r Rhwydwaith","name_of_farm":"Enw eich ffarm"} ) [11] => stdClass Object ( [id] => 58 [section] => events [json] => {"484":"Prosiect Adar Tir Fferm Ynys Axholme ac Idle Valley\n\nFe\\'ch gwahoddir i sgwrs a thaith o amgylch fferm am ddim, drwy ganiat\u00e2d caredig Bob a Jo Johnson yn The Granary, Carrhouse Road, Belton, DN9 1PG\n\nByddwn yn clywed sut mae glaswellt du yn cael ei reoli gan gadw bywyd gwyllt mewn cof ar fferm \u00e2r fasnachol RSPB yn Swydd Gaergrawnt, ac yn cael y diweddaraf am gynllun Stiwardiaeth Cefn Gwlad NE.\nAr \u00f4l cinio, byddwn yn cerdded rhywfaint o amgylch Medley Farm ac yn ystyried realiti rheoli glaswellt du yn lleol.\n\nMae pwyntiau BASIS ar gael. Mae croeso cynnes i deuluoedd a chymdogion.\n\nCofiwch ddod ag esgidiau gl\u00e2n a dillad addas ar gyfer y daith gerdded yn y prynhawn.\n","487":"Casglwch syniadau a chyngor ar reoli i amddiffyn ansawdd pridd a d\u0175r ar y daith o amgylch y fferm a\\\\\\'r gweithdy CFE hwn sydd am ddim, ac wedi\\'i drefnu ar y cyd \u00e2 Ffermio Sensitif i Ddalgylch.\n\nByddwn yn cwrdd am 1.30pm yn The Pavillion, Peasenhall Road, Walpole, Halesworth IP19 9BG. Bydd taith gerdded o amgylch Hillhouse Farm, Walpole hefyd.\n\nMae\\'r pynciau a drafodir yn cynnwys:\n\nCadw mesurau amgylcheddol ar dir digynnyrch - manteision o ran ansawdd d\u0175r a chynnyrch cnwd\nStribedi byffer a gwelliannau i\\\\\\'r buarth - sicrhau y gall d\u0175r a chemegion gyd-fodoli\nCnydau gorchudd - eu r\u00f4l yn y gwaith o amddiffyn ansawdd d\u0175r\nMesurau gwirfoddol CFE - cefnogi pryfed peillio ac adar tir fferm drwy fesurau gwirfoddol ac EFAs.\n\nYmysg y siaradwyr bydd Brenda Williamson (CFE\/Suffolk FWAG), Jo Haywood (Ffermio Sensitif i Ddalgylch) ac Edwin Van Ek (Coed Cadw).\n\nDarperir lluniaeth ysgafn.\n\nRhaid archebu. I archebu eich lle am ddim ewch i http:\/\/web.nfuonline.com\/cfeevents neu ffonio swyddfa FWAG y Dwyrain ar 01223 841507.\n\nOs oes gennych unrhyw gwestiwn e-bostiwch cfe@nfu.org.uk.\n","529":"Coed, Pryfed Genwair a Gwenith - Riseholm, Swydd Lincoln\n\nTaith gerdded o amgylch fferm sy\\'n cael ei chynnal gan CFE mewn partneriaeth ag Asiantaeth yr Amgylchedd, Anglican Water, Coed Cadw ac eraill.\n\nBydd y digwyddiad yn ymdrin \u00e2\\\\\\'r canlynol:\n\nGwybodaeth a chyngor i ffermwyr ar ffyrdd ymarferol o amddiffyn ansawdd d\u0175r a rheoli pridd a maethynnau\nY diweddaraf am y newidiadau i EFAs a thrawsgydymffurfio ar gyfer 2018\nDiweddariad ar ganllawiau stiwardiaeth metaldehyd\nGwerth ymgorffori coed ym musnes eich fferm.\n\nYmysg y siaradwyr bydd:\n\nAndrew Wells, y Gwasanaeth Cynghori ar Ffermydd\nKelly Hewson-Fisher, Anglian Water\nIsobel Wright, Prifysgol Lincoln\nIain Gould, Prifysgol Lincoln\n","531":"Coed, Pryfed Genwair a Gwenith - Laxton, Swydd Northampton\n\nGweithdy am ddim sy\\\\\\'n cael ei gynnal gan Ymgyrch dros yr Amgylchedd sy\\'n cael ei Ffermio mewn partneriaeth \u00e2 Ffermio Sensitif i Ddalgylch ac Anglican Water. Bydd sgyrsiau dan do yn y bore ac yna taith gerdded i ddilyn yn y prynhawn - gwisgwch yn addas.\n\nDewch am dro i glywed am y canlynol:\n\nRheolau newydd ar gyfer Ardaloedd \u00e2 Ffocws Ecolegol\nCanllaw ar drawsgydymffurfio ar gyfer 2018 a\\'r meysydd cyffredin o fethiant\nY r\u00f4l y gall plannu coetiroedd ei chwarae o ran cadwraeth pridd a d\u0175r\nGwybodaeth a chyngor ar ffyrdd ymarferol o amddiffyn ansawdd d\u0175r a rheoli pridd a maethynnau\nStribedi byffer a gwelliannau i\\'r buarth - sicrhau y gall d\u0175r a chemegion gyd-fodoli\nDiweddariad ar ganllawiau stiwardiaeth metaldehyd gwell\nGwneud y defnydd gorau o dir ymylol a chadw opsiynau o gytundebau ELS sydd wedi dod i ben\n\nYmysg y siaradwyr bydd:\n\n\u2013 Barney Parker, Ashfield Farmed Environment\n\n\u2013 Stuart Holm, Coed Cadw\n\n\u2013 Georgina Wallis, Swyddog Ffermio Sensitif i Ddalgylch Nene a Welland\n\n\u2013 Tom Edmondson, Anglian Water\n\n\u2013 Louise Richmond, Ymgyrch dros yr Amgylchedd sy\\'n cael ei Ffermio\n","534":"Coed, Pryfed Genwair a Gwenith - Towcester, Swydd Northampton\n\nDigwyddiad sy\\'n cael ei gynnal mewn partneriaeth ag Asiantaeth yr Amgylchedd, Anglian Water, Coed Cadw ac eraill.\n\nBydd y digwyddiad hwn yn ymdrin \u00e2\\'r canlynol:\n\nGwybodaeth a chyngor i ffermwyr ar ffyrdd ymarferol o amddiffyn ansawdd d\u0175r a rheoli pridd a maethynnau\nY diweddaraf am y newidiadau i EFAs a thrawsgydymffurfio ar gyfer 2018\nDiweddariad ar ganllawiau stiwardiaeth metaldehyd\nGwerth ymgorffori coed ym musnes eich fferm.\n\nYmysg y siaradwyr bydd:\n\nTom Edmondson, Anglian Water\nSimon Bateman, Ffermio Sensitif i Ddalgylch\nBarney Parker, Ashfield FES\nLouise Richmond, Ymgyrch dros yr Amgylchedd sy\\'n cael ei Ffermio\nDarperir cinio. Gellir gwneud cais am bwyntiau BASIS.\nMae\\'r digwyddiad hwn am ddim, ond rhaid archebu.\n\n","536":"Coed, Pryfed Genwair a Gwenith - Swydd Nottingham\n\nTaith o amgylch y fferm sy\\\\\\'n cael ei chynnal gan CFE mewn partneriaeth ag Asiantaeth yr Amgylchedd, Anglican Water, Coed Cadw ac eraill, drwy ganiat\u00e2d caredig J Bealby & Sons.\n\nBydd y bore yn ymdrin \u00e2\\'r canlynol:\n\nGwybodaeth a chyngor i ffermwyr ar ffyrdd ymarferol o amddiffyn ansawdd d\u0175r a rheoli pridd a maethynnau\nY diweddaraf am y newidiadau i EFAs a thrawsgydymffurfio ar gyfer 2018\nDiweddariad ar ganllawiau stiwardiaeth metaldehyd\nGwerth ymgorffori coed i fusnes eich fferm.\n\nYmysg y siaradwyr bydd:\nAndrew Wells, y Gwasanaeth Cyngor ar Ffermydd\nPhil Billings, Severn Trent Water\nEmma Bird, Coed Cadw\nLesley Sharpe, Ymgyrch dros yr Amgylchedd sy\\'n cael ei Ffermio\nDes Kay, Ffermio Sensitif i Ddalgylch\n\nDarperir cinio. Gellir gwneud cais am bwyntiau BASIS ac NRoSO. Mae\\'r digwyddiad hwn am ddim, ond rhaid archebu.\n","593":"Paratoi Ffermio at y Dyfodol - Chatteris, Swydd Gaergrawnt\n\nArchebwch le yn rhad ac am ddim ar daith gerdded o amgylch y fferm a\\'r gweithdy CFE hwn, wedi\\'i drefnu ar y cyd \u00e2 Ffermio Sensitif i Ddalgylch, i drafod pa gamau y gallwch eu cymryd i amddiffyn ansawdd pridd a d\u0175r ar eich fferm, a fyddai o fudd i\\\\\\'ch busnes a\\\\\\'r amgylchedd ehangach sy\\\\\\'n cael ei ffermio.\n\nMae\\\\\\'r pynciau a drafodir yn cynnwys:\n\nCadw mesurau amgylcheddol ar dir digynnyrch - manteision o ran ansawdd d\u0175r a chynnyrch cnwd\nStribedi byffer a gwelliannau i\\'r buarth - sicrhau y gall d\u0175r a chemegion gyd-fodoli\nCnydau gorchudd - eu r\u00f4l yn y gwaith o amddiffyn ansawdd d\u0175r\nMesurau gwirfoddol CFE - cefnogi pryfed peillio ac adar tir fferm drwy fesurau gwirfoddol ac EFAs.\n\nGellir gwneud cais am bwyntiau BASIS.\nDarperir lluniaeth ysgafn.\n\nRhaid archebu. I archebu eich lle am ddim, nodwch eich manylion yma neu ffonio swyddfa FWAG yn y Dwyrain ar 01223 841507\n","595":"Paratoi Ffermio at y Dyfodol - Cardington, Swydd Bedford\n\nByddwn yn cwrdd am 10am yn Neuadd Bentref Cardington, Cardington, Bedford, MK44 3SX. Bydd taith gerdded o amgylch Home Farm, Cardington.\n\nYmunwch \u00e2\\'r daith gerdded o amgylch y fferm a\\'r gweithdy CFE hwn sydd am ddim, ac wedi\\'i drefnu ar y cyd \u00e2 Ffermio Sensitif i Ddalgylch, i edrych ar atebion ymarferol i amddiffyn d\u0175r a phridd ar eich fferm.\n\nMae\\\\\\'r pynciau a drafodir yn cynnwys:\n\nCadw mesurau amgylcheddol ar dir digynnyrch - manteision o ran ansawdd d\u0175r a chynnyrch cnwd\nStribedi byffer a gwelliannau i\\'r buarth - sicrhau y gall d\u0175r a chemegion gyd-fodoli\nCnydau gorchudd - eu r\u00f4l yn y gwaith o amddiffyn ansawdd d\u0175r\nMesurau gwirfoddol CFE - cefnogi pryfed peillio ac adar tir fferm drwy fesurau gwirfoddol ac EFAs.\n\nGellir gwneud cais am bwyntiau BASIS.\nDarperir lluniaeth ysgafn.\n\nRhaid archebu. I archebu eich lle am ddim, nodwch eich manylion yma neu ffonio swyddfa FWAG yn y Dwyrain ar 01223 841507\n","597":"Paratoi Ffermio at y Dyfodol - ger Norwich, Norfolk\nEdrychwch i weld pa gamau bach y gallech eu cymryd ar eich fferm i wneud gwahaniaeth sylweddol i\\'ch priddoedd ac i wella ansawdd d\u0175r. Archebwch eich lle ar y daith gerdded o amgylch y fferm a\\\\\\\\\\\\\\'r gweithdy CFE hwn yn y bore yng nghwmni Heidi Smith (CFE\/Norfolk FWAG). Mae\u2019r cyfan am ddim ac wedi\u2019i drefnu ar y cyd \u00e2 Ffermio Sensitif i Ddalgylch. Bydd Rob Camps (CSFO) yn siarad.\n\nMae\\\\\\'r pynciau a drafodir yn cynnwys:\nCadw mesurau amgylcheddol ar dir digynnyrch - manteision o ran ansawdd d\u0175r a chynnyrch cnwd\nStribedi byffer a gwelliannau i\\'r buarth - sicrhau y gall d\u0175r a chemegion gyd-fodoli\nCnydau gorchudd - eu r\u00f4l yn y gwaith o amddiffyn ansawdd d\u0175r\nMesurau gwirfoddol CFE - cefnogi pryfed peillio ac adar tir fferm drwy fesurau gwirfoddol ac EFAs.\n\nDarperir lluniaeth ysgafn.\n\nI archebu eich lle am ddim, nodwch eich manylion yma neu ffonio swyddfa FWAG yn y Dwyrain ar 01223 841507. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, e-bostiwch Anna yn cfe@nfu.org.uk.\n","599":"Paratoi Ffermio at y Dyfodol - Epping, Essex\n\nArchebwch le yn rhad ac am ddim ar daith gerdded o amgylch y fferm a\\'r gweithdy CFE hwn, wedi\\'i drefnu ar y cyd \u00e2 Ffermio Sensitif i Ddalgylch i ddysgu mwy am y camau ymarferol y gallwch eu cymryd i amddiffyn ansawdd pridd a d\u0175r, ynghyd \u00e2 ffermio cynhyrchiol.\n\nMae\\\\\\'r pynciau a drafodir yn cynnwys:\n\nCadw mesurau amgylcheddol ar dir digynnyrch - manteision o ran ansawdd d\u0175r a chynnyrch cnwd\nStribedi byffer a gwelliannau i\\'r buarth - sicrhau y gall d\u0175r a chemegion gyd-fodoli\nCnydau gorchudd - eu r\u00f4l yn y gwaith o amddiffyn ansawdd d\u0175r\nMesurau CFE - cefnogi pryfed peillio ac adar tir fferm drwy fesurau gwirfoddol ac EFAs.\n\nDarperir lluniaeth ysgafn.\n\nI archebu eich lle am ddim, nodwch eich manylion yma neu ffonio swyddfa FWAG yn y Dwyrain ar 01223 841507.\n","910":"Cyfle i fynd ar daith o amgylch rhandiroedd treialu yn edrych ar elfennau ymarferol hau glaswellt a chodlysiau o dan indrawn er mwyn darparu cnwd gorchudd ar \u00f4l y cynhaeaf","911":"Archebwch eich lle ar y daith gerdded o amgylch fferm i weld y gwahaniaeth y mae plannu coed wedi ei wneud mewn ardaloedd sy\\\\\\'n dueddol o gael llifogydd yn rheolaidd yn Foxberry Farm a chlywed pa adnoddau sydd ar gael i\\\\\\'ch helpu chi i reoli eich priddoedd yn well.","927":"*Rydyn ni\\\\\\'n cymryd archebion ar gyfer sesiwn y prynhawn* Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion gwyrdd a rheoli Ardaloedd \u00e2 Ffocws Ecolegol heb gynnyrch amddiffyn planhigion drwy archebu eich lle yn y digwyddiad am ddim hwn, sy\\\\\\'n cael ei noddi gan Kings a Syngenta.","928":"Yn y digwyddiad CFE hwn, byddwn yn trafod sut y gall creu coetir a phlannu perthi fod yn fanteisiol i\\\\\\'r amgylchedd ac i\\\\\\'ch fferm. Ewch i Goetir Swallowhays a gwrando ar sgyrsiau gan CFE, Pryor a Rickett Silviculture, Coed Cadw a\\\\\\'r Comisiwn Coedwigaeth.","929":"Mae croeso i bawb yn y digwyddiad hwn ar 7 Rhagfyr sy\\\\\\'n canolbwyntio ar newidiadau i Faterion Gwyrdd ar gyfer mis Ionawr 2018 a rheoli Ardaloedd \u00e2 Ffocws Ecolegol heb gynnyrch amddiffyn planhigion. Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf gan Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU) a chanllaw technegol gan Kings a Syngenta.","931":"Bydd y digwyddiad hwn yn cyflwyno syniadau ar gyfer rheoli tir fferm er mwyn lleihau llifogydd a bydd yn cynnwys ymweliad \u00e2 safle i gael golwg ar y mesurau sydd ar waith yn Afon Wiske.","933":"Cyflwyniadau a thaith gerdded o amgylch fferm yn s\u00f4n am ffyrdd o reoli pridd, d\u0175r a maethynnau, gan gynnwys stribedi byffer a gwelliannau i\\\\\\'r buarth, materion gwyrdd a thrawsgydymffurfio.","933_0":"Coed, Pryfed Genwair a Gwenith - Denton, Swydd Lincoln","931_1":"Defnyddio prosesau naturiol er mwyn atal llifogydd - Swydd Efrog","929_2":"Manteisio i\\\\\\'r eithaf ar Ardaloedd \u00e2 Ffocws Ecolegol (EFA) yn 2018 \u2013 Berkshire","928_3":"Neilltuo lle i goed ar ffermydd \u2013 Dyfnaint","927_4":"Manteisio i\\\\\\'r eithaf ar Ardaloedd \u00e2 Ffocws Ecolegol (EFA) yn 2018 - Swydd Efrog","911_5":"Gwella priddoedd a chadw d\u0175r \u2013 Richmond","910_6":"Cymrawd Indrawn a Chnydau Gorchudd - CFE Swydd Gaer","599_7":"Paratoi Ffermio at y Dyfodol \u2013 CFE","597_8":"Paratoi Ffermio at y Dyfodol \u2013 CFE","595_9":"Paratoi Ffermio at y Dyfodol \u2013 CFE","593_10":"Paratoi Ffermio at y Dyfodol \u2013 CFE","536_11":"Coed, Pryfed Genwair a Gwenith \u2013 CFE","534_12":"Coed, Pryfed Genwair a Gwenith \u2013 CFE","531_13":"Coed, Pryfed Genwair a Gwenith \u2013 CFE","529_14":"Coed, Pryfed Genwair a Gwenith \u2013 CFE","487_15":"Paratoi Ffermio at y Dyfodol \u2013 CFE","484_16":"Cael gwared ar laswellt du a helpu bywyd gwyllt"} ) [12] => stdClass Object ( [id] => 59 [section] => posts [json] => {"295":"","438":"","1444":"","1792":"","1953":"","2098":"","2121":"","2264":"","2569":"","2631":"","2674":"","2765":"","2848":"","2992":"","3026":"","3034":"","3044":"","3053":"","3360":"","3371":"","3605":"","4613":"","4631":"","4726":"","5024":"","5036":"","5044":"","5051":"","5179":"","5182":"","5186":"","5202":"","5206":"","5211":"","5350":"","5384":"","5630":"","5667":"","5743":"","5747":"","5753":"","5762":"","5860":"","6012":"","6037":"","6039":"","6041":"","6047":"","6057":"","6063":"","6230":"","6266":"Gethin Owen, sy\\'n ffarmio Nant yr Efail ger Abergele, sy\\'n trafod ei ffarm a dyfodol amaethyddiaeth yng Nghymru. \n\nCyfweliad Gethin Owen.","6338":"","6345":"","6350":"","6361":"","6375":"","6484":"","6489":"","6693":"","6696":"","6703":"","6706":"","6713":"","6722":"","6725":"","6805":"","6813":"","6832":"","6890":"","7305":"","7644":"","7666":"","7677":"","7688":"","7695":"","7705":"","8253":"","8253_0":"","7705_1":"","7695_2":"","7688_3":"","7677_4":"","7666_5":"Lawnsio Cyfres Blogiau NFFN Cymru!","7644_6":"","7305_7":"","6890_8":"","6832_9":"","6813_10":"","6805_11":"","6725_12":"","6722_13":"","6713_14":"","6706_15":"","6693_16":"","6703_17":"","6696_18":"","6489_19":"","6484_20":"","6375_21":"","6361_22":"","6350_23":"","6345_24":"","6338_25":"","6266_26":"Astudiaeth Achos: Gethin Owen, Nant yr Efail","6230_27":"","6063_28":"","6057_29":"","6047_30":"","6041_31":"","6039_32":"","6037_33":"","6012_34":"","5860_35":"","5762_36":"","5753_37":"","5747_38":"","5743_39":"","5667_40":"","5630_41":"","5384_42":"","5350_43":"","5211_44":"","5206_45":"","5202_46":"","5186_47":"","5182_48":"","5179_49":"","5051_50":"","5044_51":"","5036_52":"","5024_53":"","4726_54":"","4631_55":"","4613_56":"","3605_57":"","3371_58":"","3360_59":"","3053_60":"","3044_61":"","3034_62":"","3026_63":"","2992_64":"","2848_65":"","2765_66":"","2674_67":"","2631_68":"","2569_69":"","2264_70":"","2121_71":"","2098_72":"","1953_73":"","1792_74":"","1444_75":"","438_76":"","295_77":""} ) [13] => stdClass Object ( [id] => 61 [section] => menu [json] => ["Hafan","Ymuno","Ffermwyr ","Cyhoedd ","Sefydliadau ","Ariannu\\'r Rhwydwaith...","Gwybodaeth am y Rhwydwaith","Cysylltwch \u00e2 ni","Gogledd Iwerddon","Lloegr","Cymru","Yr Alban","Partneriaid a Cefnogwyr ","Newyddion a Polisi","Newyddion","Safbwynt Polisi","Straeon ein Ffermwyr ","Hyfforddiant a Digwyddiadau ","Adnoddau","Cofid-19"] ) )